کد خبر: ۱۱۲۷۷۳۹
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۵ 23 September 2023

تابناک رضوی: "مغزاستخوان" دومین فیلم بلند سینمایی حمیدرضا قربانی بعداز فیلم اجتماعی خانه ای در خیابان چهل ویکم،یک درام خانوادگی و اجتماعی زن محور است
وازبهارزندگی یک زن ومادرمی گوید.مادری که ناچار است درشرایطی نابسامان وچالش بزرگ زندگی خود برای بهاری کردن زندگی پسرش"پیام" که به سرطان دچاراست،خزان راواردزندگی اش کرده وخودوزندگی مشترکش باحسین راقربانی زندگی وآینده پیام نماید. دکترهاتنهاراه زنده ماندن پیام رااستفاده ازبانک خون بندناف تشخیص داده اند،امابهارازمجیدپدرپیام جدا شده وباحسین زندگی می کند. او راهی نمی یابدجز آنکه ازحسین جداشده ومجددبامجیدازدواج کند،لیکن پدرپیام به دلیل قتل وتجازدرزندان است وقراراست یکماه دیگراعدام شودو...مغزاستخوان یک اثرسینمایی درباره موقعیت ها وانتخاب ها وتصمیم هااست.خط اصلی داستان فیلم،موقعیت بغرنج وملتهب بهاربرای اتخاذتصمیم جهت نجات پسرش وجدایی ناخواسته ازحسین است و موقعیت دیگر اوضاع بدمجیداست که پردازش بیش ازحدآن وحاشیه هایش به ساختار وانسجام رونداصلی داستان فیلم لطمه زده است. با اینهمه،علی زرنگار به عنوان فیلمنامه نویس و حمید رضاقربانی درمقام کارگردان،خط ومسیرقصه محوری فیلم رارها نکرده وکوشیده اندباپروبال دادن به ماجرا های بهار وپیام و مهمترشخصیت پردازیهای به نسبت باورپذیر،جذابیت ها وکشمکش هاوپرداخت رخدادها، داستان فیلم راسرپانگه داشته و با تصویرسازی های سینمایی،مغزاستخوان رابرای مخاطب تماشایی سازند. مغزاستخوان محصول سال نودوهشت وفیلمی انسانی واخلاقی است که توجه به باورهای دینی و اجتماعی ومناسبات خانوادگی درآن پررنگ است.موضوع خوب وقابل توجه،داستان سازی مقبول منهای برخی کاستی های دراماتیک وحاشیه پردازی های نالازم، کارگردانی خوب و متفکرانه و بازی های مطلوب پریناز ایزدیار، بابک حمیدیان وجوادعزتی،پردازش نسبی شخصیتها "گرچه بهارنیازمندکار بیشتربوده است" از امتیازهای مغزاستخوان است. دومین فیلم اجتماعی حمیدرضا قربانی،به رغم ضعف های داستانی واندکی دورشدن ازداستان بهار وپیام وتوجه بیش ازحد به ماجراهای مجید، ازمنظرعنایت به شخصیت و مقام زن ومادر، مناسبات خانوادگی،آموزه هاوقوانین شرعی وعرفی وتوجه به یک سوژه انسانی که از زوایای مختلف قابلیت بحث راداردونگاه انسان مدارانه به زندگی، اثری قابل احترام و دیدنی است. با این همه، لازم است سه مساله شاخص هنری و اجتماعی مدنظر سینماگران کشور،بویژه تولیدکنندگان آثاراجتماعی قرارگیرد. یک؛ درفیلم های اجتماعی وخانوادگی، محور وکاراکتر اصلی"جامعه" و"خانواده"است و بایددرتولیدآثارخانوادگی واجتماعی،نگره اساسی ساختار مضمونی و محتوایی و هنری آن ها واقع شودوازنگاه یکجانبه وتک بعدی به صرفاتلخی ها وشیرینی هاپرهیزشود.دراین سری فیلم هاخیر و شروخوب و بدبایددرکنار یکدیگرتصویرشوند.دو؛ چشم اسفندیارفیلم هاوسریال های ایرانی،همچنان فیلمنامه وبخصوص شخصیت پردازی وشخصیت سازی است که اغلب تولیدات سیماوسینماوازجمله مغزاستخوان باآن درگیراند. سه ؛تاکنون فیلم های متعددی با رویکردنگاه پزشکی و دینی به موضوع های گوناگون ساخته شده است،برای تولیداین نوع آثار،استفاده ازمشاوران پزشکی و دینی، مهم است وبایددرحد نیاز اطلاعات متق دراین راستا درلابلای داستان هاوبرخوردهاوگفت وگوهای فیلم هاگنجانیده شده ومخاطب رااقناع وراضی کند.درهرحال، مغز استخوان، درکل فیلمی خوب وجذاب و پرتعلیق و کشمکش درکارنامه سازندگان آن و اثری پذیرفتنی در ردیف فیلم های اجتماعی سینمای ایران است.
قربانی باهردوفیلم خود،توانایی هاوقابلیت هایش رابه نمایش گذاشته و نشان داده باکسب دانش و تجارب بیشتر سینمایی و هنری، می تواند در کنار سازندگان معتبرفیلم های اجتماعی،قرارگیرد.

جبارآذین؛مدرس ومنقدسینماوتلویزیون

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار