آغاز بررسی طرح های رسیده به دبیرخانه اولین جشنواره ملی نمایش نامه نویسی اقتباسی گام

به گزارش تابناک رضوی، مرتضی ملتجی در این خصوص اظهار کرد: بررسی طرح های رسیده به دبیرخانه اولین جشنواره ملی نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم شروع شده است.

 

وی افزود: پس دریافت طرح های رسیده به دبیرخانه ی جشنواره، طرح ها برای داوران ارسال شده است تا بررسی گردد.