تازه ترین سریال تلویزیونی اوج، بانام گیله وا،ملغمه ای بود ازعشق و خشونت و مبارزه وزندگی و تاریخ دربستر گوشه ای ازحماسه جنگلی ها که بنا داشت، بارویکردمعنوی وارزشی،راوی یک عاشقانه تاریخی اجتماعی باشد،ولی نه عاشقانه بود ونه آن دوی دیگر.
کد خبر: ۷۹۵۲۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰ 08 November 2019

تابناک رضوی: تازه ترین سریال تلویزیونی اوج، بانام گیله وا،ملغمه ای بود ازعشق و خشونت و مبارزه وزندگی و تاریخ دربستر گوشه ای ازحماسه جنگلی ها که بنا داشت، بارویکردمعنوی وارزشی،راوی یک عاشقانه تاریخی اجتماعی باشد،ولی نه عاشقانه بود ونه آن دوی دیگر. درواقع تاریخ و جنگل ومناسبات اجتماعی آن دوران، بهانه هایی بودندتاسازندگان این مینی سریال آماتوری که بزرگترین مشکل آن،ضعف پژوهش های تاریخی و اجتماعی و هنری بود،یک داستانک مکررعاشقانه میان یک مسلمان ومسیحی رامکررکنند.گیله وا،فاقد جذابیت های داستانی،نمایشی،بصری وتصویری بودوآدمکهای  آن بیشترتیپ و بری ازشخصت پردازی بودند. آنچه هم به عنوان مناسبات زندگی خانوادگی اجتماعی وشرایط کمرنگ سیاسی سالهای جنگ و قحطی در ایران، درآن تکرارشد،کلیشه فیلم ها وسریالهایی بود که بااستفاده ازلوکیشن شمال و تصاویرکارت پستالی، توسط برخی سازندگان شمالی این نوع آثاربه تصویر درآمده بود. هیچ کدام ازکاراکترها بویژه شخصیت های تاریخی از جمله میرزا کوچک خان و فضا سازی های گیله وا،باور پذیرنبودند و تصویرسازی از دلدادگان سریال هم فارغ ازهرگونه نوآوری و پردازش متنوع وخلاق هنری،سایه هایی بیرنگ ازجنس عاشقانه هایی بودکه درانواع فیلم هاو سریال ها دیده بودیم .داستانک دلبرانه گیله وا، در هرشرایط دیگرتاریخی و اجتماعی و خانوادگی هم می توانست رخ دهد،زیرامبارزات جنگلیها واوضاع سیاسی  واجتماعی آن برهه ازتاریخ معاصرودرگیری بابیگانگان وانگلیسی هابه دلیل سطحی نگری داستان،فیلمنامه و ساختارهنری درگیله وا،جایی نداشتند.این مینی سریال ،نگاهکی محقرانه هم به سریال فاخر "درچشم باد" و فیلم "یتیم خانه ایران" داشت و گاف هایی نیزدرقسمت نخست، ماننداستفاده ازواژه هایی ناپسند چون پتیاره وصحنه مسخره شکار ورام کردن اسب سیاه به نمایش گذاشت.دراین صحنه، احمد،یکی ازکاراکترهای سریال، دریک نما، برگردن مثلا اسب سیاه وحشی طنابی می اندازدکه روی دهان وپوزه اسب قرارمی گیرد، امادر نمای بعدکه اسب، او رابه دنبال خودمی کشد،طناب بر گردن اسب است! و...درقسمت بسیارضعیف وپیش پا افتاده آخرهم،افزون برصحنه و نحوه ضعیف دستگیری اهالی روستا توسط انگلیسی هاوورودمیرزاویارانش، یک معجزه هم اتفاق افتاد.درقسمت قبل، احمد برای رسیدن به میرزا، اسب وحشی سابق رارها کرد و با قایق به راه خودادامه داد،امادرقسمت آخر،درحالی که ازحال رفته است،یکباره باچندکیلومترفاصله،اسب سیاه ظاهرمی شود و احمد رابه مقصد می رساند! آیا این قبیل تولیدات متوسط وضعیف رابایدبه حساب درجازدن اوج و حمایت های رفاقتی آن گذاشت،یاافول اوج! چرا که گیله واهم مانند سریال ضعیف دیگراوج که اندکی قبل ازتلویزیون پخش شد،درفرم،محتواوپرداخت هنری، حرفی برای گفتن نداشت!

جبار آذین

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار