کد خبر: ۱۰۸۷۷۷۵
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۹ 16 January 2023

تابناک رضوی: بروزو ظهور دورهمی ملقب به جشنواره مردمی فیلم عمار،حاصل واکنش گروهی ازجوانان معتقد ومتدین جامعه که با عناوین"حزب اللهی"وهواداران " جریان سیاسی واعتقادی اصولگرا" وتحت حمایت مسوولان و نهادها و دستگاه های فرهنگی و سیاسی جریان مذکور، شناخته می شوند، درقبال فرهنگ سوزی، تخریب سینما،دورشدن سینماومتولیان آن وفیلمهای سینمایی ازارزش ها و آرمان های جامعه و آلوده شدن فضای فرهنگ وهنر و جامعه توسط سرمایه خواری هاوسوداگریها وآسیب رساندن دیگرجریان ها وسازمان هایی که تجارت و سیاست ومقام و ثروت،حرف اول آن هابوده، است.این جماعت که دردوره های مختلف برگزاری مراسم عمارباایجاد ارتباط باخانواده های شهداوقشرهایی که حضور، زندگی وداستانهایشان درسینمای غربگراوتجملاتی وتجارتی جای ندارد ودعوت ازطیف های فکری و اعتقادی خودبه دورهمی های عماروتشویق جوانان علاقه مند به امورسینما و نمایش آثارکوتاه و بلند داستانی وسینمایی درنهادها،کانون ها،مساجد و مراکزدینی و مذهبی وآموزشی،نشان داده اند، باپایبندی به اهداف عمار،همچنان مسبرارزشی و آرمانی خود را طی می کنند، آیین افتتاحیه دوره سیزدهم عماررادرحرم مطهرشاهچراغ آغازوفیلم هاوبرنامه های آن رادرسینمافلسطین به نمایش و اجرادرآوردند.واقعیت مهم اینکه،پیدایش جشنواره ها و مراسمی درقالب سینما و هنرمانند سینمای دفاع مقدس و مقاومت، عمار و دیگر آیین های هنری محتوامحورمذهبی،نتیجه کم کاری ها،غلط ها،بی اعتنایی ها وانحراف های جشنواره هایی مانند فیلم فجر و متولیان سینما است که گاه در مسیرمغایرباخواست، سلیقه،باورمردم و جامعه حرکت کرده اندوچنانچه آنهادرست بودندودرست عمل می کردند،برگزاری ده هاجشن و مراسم مشابه که حاصل آن، هزینه کردن بیت المال با دستاورد های کم تاثیر است، ضرورت نداشت. عمارهم باتمام امتیازهای محتوایی و مضمونی دراین راستا قراردارد وآنچه تحت عنوان فیلم و آثارسینمایی و...درآن به نمایش درآمده ومورد تشویق قرارگرفته و جوایزی دریافت می کنند، جداازگرایش های معناگرایی وارزشی ازمنظر سینما،سنخیت حرفه ای وتخصصی بافیلمسازی وهنر،صنعت ورسانه سینماندارند.افزون بر این برگزارکنندگان آن فاقددانش وتخصص برگزاری جشنواره های ملی،تخصصی وحرفه ای سینمایی هستند.به همین دلایل است که عمارازنظربرگزاری وتولیدونمایش فیلم،رشد وتکامل چندانی نیافته و بعد ازسیزده دوره برگزاری، هنوز درمحدوده یک دورهمی ومحفل سینمایی مانده است.بارهاگفته ونوشته ام،بازهم به تاکید می نویسم که، عماربا این روند وساختارکوچک و غیرحرفه ای، بزرگ و مقتدروتاثیرگذارنخواهدشد ودرحددورهمی،درجا زده ومی زند.خردمندانه اینکه، اکنون که عده ای ازباورمندان اعتقادی به سینماروی آورده وآن را ابزارمناسبی برای ارتباط بامردم،یافته ودراین راه و مردمی کردن سینما گام برمی دارند، ضرورت ایجادتغییروتحول درتمام ارکان،موجودیت،ساختار، مدیریت واهداف و برنامه های سینمای نحیف و بیمارکشور وهمچنین لزوم تغییردرساختار،برنامه هاومناسبات اجرایی عمار، یک اصل بنیادین تلقی می شود.درغیراین صورت،عمار باتمام آرمان ها و آرزوها و دغدغه هایش، به صورت یک جریان فرهنگی،سینمایی واعتقادی کوچک،صرفادرحاشیه فرهنگ کشور، حضوریافته و درجامی زند و رنگ تحول و سینمای مردمی ومردمی کردن سینمارا جزدرشعار نخواهددید.حیف است که عمارهمچنان کوچک بماندوکوچک حرکت کند،درحالی که چیزهای خوب ومثبت و امکانات مادی و معنوی حمایتی و استحقاق بزرگ شدن وبلندنظری رادراختیاردارد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار